WELCOME TO DARABKOLA OF SARI CITY IR.IRAN
تشريح اندام تناسلي زنانه

بطور کلی دستگاه تناسلی زن از دو بخش تشکیل یافته است: دستگاه تناسلی خارجی: که بیشتر برای برقراری رابطه جنسی و سکس مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه تناسلی داخلی: که مسوول بارداری و پرورش جنین است.

فرج (Vulva ) ،بخش بيروني دستگاه توليد مثل ماده :

فَرج قسمت قابل رويت و يالي شکل اندام تناسلي زنانه است. در بالا و جلوي ان بخشي مثلثي شکل داراي بافتي نرم و پوششي از مو مي باشد که با ماهيچه معقدي که آن هم قابل رويت است در ارتباط می باشد. کار اين ماهيچه جدا کردن فَرج از معقد و نگاه داشتن عضله تناسلي در قسمت تحتاني شکم است.فَرج از دو لب بزرگ لبهای بزرگ فَرج تشکيل شده که کار آن پوشش و نگهداري از عضو هاي حساس اندام تناسلي زنانه است. دو لبان کوچک لبهای کوچک فَرج در زير لبهای بزرگ فَرج قرار دارند و از قسمت فوقاني به هم متصل شده و به شکل پوششي چوچوله را در بر ميگيرند. قسمت داخلي فَرج در ميان لبهای کوچک فَرج است.

1- چوچوله یا خروسه (Clitoris)

2-لبهای بزرگ فرج (Labia Major)

3-لبهای کوچک فرج(Labia Minor)

4-  پرده بکارت (Hymen)

 لبهای بزرگ فَرج( Labia Major):

لبهای بزرگ فَرج ،لبهاي بزرگ دو لايه کلفت از بافت پوستي هستند که از قسمت فوقاني دستگاه تناسلي اغاز و تا معقد ادامه می يابند. قسمت خارجي اين لبها از پوست رنگي غدد چربي و البته پس از بلوغ از مو پوشيده مي شود. قسمتهاي داخلي نرم و بدون مو با چند غده چربي قرار دارند. زير اين لايه هاي پوستي اغلب بافتي از چربي چند رباط رشته هاي نرم ماهيچه اي عصب ها و رگهاي لنفاوي و خوني قرار دارند. لبهای بزرگ فَرج در حين دخول با بيضه هاي مرد در تماس قرار مي گيرد. غددي که در اين لبهاست عطري از خود تراوش مي کند که موجب تحريک در هر دو جنس مي شود. لبهای بزرگ فَرج مهبل را از آسيب مستقيم خارجي حفظ مي کند به عبارتي ديگر به نوعي سپر مهبل است. لبهای بزرگ فَرج همان خايه در مردان است اما به صورت دو نيم صفحه قرار گرفته است. اگر با دقت به لبهای کوچک فَرج نگاه کنيد و آن را با بافت پوستي خايه مقايسه کنيد متوجه مي شويد که از يک جنس هستند .

 لبهای کوچک فَرج( Labia Minor)  :

لبهای کوچک فَرج در زير لبهای بزرگ فَرج قرار دارند و دو لايه نازک و نرم پوستي بدون مو هستند که حالت و شکل انها در زنها متفاوت است آن هم بر حسب بافت و رنگ از صورتي گرفته تا قهوه اي. اين لبها ممکن است صاف يا تو رفته باشند و با لبهای بزرگ فَرج پوشيده شده باشند يا خير. دقت کنيد که شکل بافت پوستي نرمي و سختي و رنگ اندام تناسلي زنانه  در بانوان و دوشيزگان متفاوت است. در داخل و ميان لبهای کوچک فَرج و در دو نيمه اندام تناسلي حبابهاي دهليزي وجود دارند. کار اين حبابها يا اسفنجها اين است که حين تحريک جنسي با جذب خون به داخل خود متورم شده و در طول اين جريان قطر لبهای کوچک فَرج را دو يا حتي سه برابر حجم آن در حالت عادي کند. معمولا زناني که لبهای کوچک فَرج در انها به وضوح پيداست داراي حساسيت جنسي بالاتري هستند .لبهای کوچک فَرج داراي کارکرد هاي زير مي باشد:

1-محفوظ نگهداشتن هر چه بيشتر اندامهاي داخلي اندام تناسلي.

2-افزايش حساسيت جنسي در حين اميزش به علت وجود رگهاي نسبتا بزرگ خوني و سررشته هاي عصبي.

لبهای کوچک فَرج به مراتب از تراکم بيشتري از رشته هاي عصبي نسبت به چتل برخوردار است از همين روست که نيز در اثر تحريکات جنسي شدت و حساسيت بيشتر و بالاتري نسبت به چتل از خود نشان مي دهد.

 چوچوله یا خروسه (Clitoris  ) :

گاهي پيدا کردن چوچوله براي خود زن يا فردي که در حال اميزش با اوست مشکل است زيرا گاه کاملا در جوف لبهای بزرگ فَرج پوشيده شده و به اصطلاح در زير سقف ان مخفي است (البته در هر حال نوک ان تا حدي بيرون است). چوچوله در جريان تحريکات جنسي بزرگ مي شود و بافت آن از همان بافت عمامه چول مردان است. ضمنا فقط 4% از کل جسم چوچوله در خارج از بدن زن قرار دارد بنابراين نسبت به آلت مرد کوچکتر مي نمايد و داراي لوله مدور هم نيست و فقط به در آميزش لذت جنسی را بیشتر می کند و در هنگام تحریک زن پر از خون می شود و حالت سفتی به خود می گیرد.ضمنا هيچ عضو جنسي در مردان به حساسيت چوچوله وجود ندارد. چوچوله توسط کلاهکی (Clitoris hood) پوشیده می شود.

 پرده بكارت(hymen):

پرده بكارت غشايي است كه تمام يا قسمتي ازدهانه مهبل را مي پوشاند. این پرده جزو لبهای بزرگ فرج می باشد. Hymen لغتي يوناني است به معناي پوست يا پرده كه از نام الهه ازدواج و عروسي يونانيان God Hymen وام گرفته شده است. از آنجا که پرده بکارت دقيقا در مدخل ورودی واژن قرار دارد، معمولا طی اولين مقاربت از بين می رود، حتی اگر مقاربت بطور کامل انجام نشده باشد. سقوط از ارتفاع، بلند کردن جسم سنگين، کوهنوردی،و موارد مشابه به هيچ عنوان نمی تواتنند باعث پارگی پرده بکارت شوند. در برخی از انواع پرده بکارت ممکن است پاره شدن اتفاق نیافتد.

 محل عجان ، پرینه ، میان دوراه (Perineum) :

ناحیه بین مقعد و فرج می باشد که در آن دو لب فرج به هم می رسند.  

 دستگاه تناسلی داخلی زن

1- رحم (uterus)

2-  مهبل (Vagina )

3- تخمدانها (ovary)

 4-لوله های تخمک بر ( fallopian tube)

5 - گردن رحم (cervix)

 مهبل (vagina):

مهبل مجرايي كاملا انعطاف پذير و عضلانيست كه طول ان از هشت تا دوازده سانتيمتر فرق ميكند و پهناي ان حدود دو و نيم سانت مي باشد. مهبل ظرفيت رشد طولي تا چندين سانتيمتر و پهنا تا دو برابر در هنگام تحريكات جنسي را داراست. ورودي مهبل در طي زايمان تا حد قابل ملاحظه اي گشاد مي شود و معمولا به پهنايي تا ده سانتيمتر نيز ميرسد. مهبل در دختران باكره تا حدي با پرده-بكارت(hymen) پوشيده شده است. وقتي يك زن ايستاده است  مهبل وي بصورت عمودي در راستاي بدنش قرار ندارد بلكه قسمت فوقاني ان به سمت پايين متمايل است. محل دقيق مهبل بين مثانه و راست روده است. ديواره مهبل با لايه هايي پوشيده شده و داراي غدد مترشحه نيست. غشا  داخلي مهبل فوق العاده به هورمونهاي تخمدان حساس مي باشد و سلولهاي سطحي ان خيلي ناپايدار هستند. با مطالعه بر روي اين سلولها ميتوان به سرطان ”دهانه-رحم“ و همچنين سرطان مهبل پي برد. با توجه به سن و دوره ماهيانه ساختار مخاطي غشاء داخلي تغيير ميكند. اين مخاط در يك زن بالغ به صورت مايعي سفيد و لزج است كه شامل باكتريهاست و البته سبب رطوبت و لزاجت مهبل مي شود. اين مايع با اسيدي نگه داشتن اين محل در حفظ و نگهداري مهبل از ميكروبها نقشي عمده دارد و دليل اين امر نيز اسيد لاكتيك از خانوادهء همان اسيدي كه در ماست نيز هست موجود در ان است.در طي اميزش جنسي چل مرد وارد مهبل مي شود تا اسپرم و مني (semen)خود را در ان تزريق كند. در طي زايمان اندازه مهبل براي بيرون امدن جنين و جفت ان از پنج تا شش برابر گشادتر مي شود. 

 رحم (uterus) :

یک عضو ماهیچه ای به شکل گلابی می باشد که درون لگن در بالای مثانه و جلوی راست روده ( رکتوم) واقع شده است.اندازه طبیعی آن حدود 8در5 سانتیمتر است. ارتفاع ان شش تا هشت سانتيمتر و پهناي ان سه تا چهار سانتيمتر است اما در طي حاملگي رحم تغييرات زيادي را متحمل مي شود مثلا در نه ماهگي ارتفاع ان به سي سانتيمتر ميرسد. رحم در اين وضع در انتهاي مهبل قرار گرفته و تقريبا به سمت مثانه متمايل و بدان متكي مي شود. در طول عادت-ماهيانه نيز رحم محل خود را به راحتي تغيير مي دهد. ”رباطهاي نرم“ تا حدي به رحم انعطاف پذيري ميدهند و در همان حال ان را معلق نگه ميدارند. در هر طرف انتهايي رحم ”لوله هاي فالوپ“ وجود دارند. عضله رحمي با مخاطي به نام ”اندومتريم“ پوشيده شده است. اين مخاطها كه حاوي رگهاي خوني و غدد مترشحه مي باشند همچنين دريافت كننده ”تخم“ نيز هستند و البته با توجه به سن و دوره-ماهيانه هر شخص تغييرات مهمي در بافت آنها رخ مي دهد. وقتي تخمك بارور نشود اين مخاط بعلاوه تخمك از رحم خارج ميشوند. رحم با گردنه ان كه قسمتي سفت و محكم (حدودا سه سانت) مي باشد بسته مي شود. شما ميتوانيد اين قسمت را با انگشت خود در انتهاي مهبل حس كنيد. مجرايي ظريف از بين قيف-رحم ميگذرد و بدين ترتيب رحم به مهبل مرتبط مي شود. از طريق همين مجراست كه خون-قاعدگي بيرون مي آيد يا اسپرمها نير وارد رحم شده و به سمت لوله هاي فالوپ به قصد باروري تخمك مي روند. گردنه-رحم در وسط خود مجراي كوچكي دارد اين مجرا در زناني كه هنوز بچه دار نشده اند كوچكتر از كساني است كه زايمان داشته اند.

رحم اصلا يك عضله است انهم با نقشي بسيار مهم در تمام مراحل توليد مثل از ورود اسپرم به مهبل و سپس خود گرفته تا تكامل جنين و شكل پذيري جفت ان و انقباضات رحمي كه منجر به تولد نوزاد مي شود.

 لوله های تخمک بر (fallopian tube):

لوله هايي انعطاف پذيرند با درازاي تقريبي ده تا دوازده سانتيمتر كه قطر داخلي انها كمي بيشتر از قطر يك تار موست. اين لوله ها از انتهاي بالايي رحم شروع و تا تخمدانها كه به صورت منگوله هاي متحركي هستند ادامه می يابند.

لوله هاي فالوپ تخمك را با محاطي ان از مقصدش تا رحم در برميگيرند. همچنين اين لوله ها مسيري مناسب براي عبور اسپرم به محل باروري تحصيل اطمينان از صلابت و قدرت باروري اسپرم و بالاخره حمل نطفه به سمت رحم هستند.

 تخمدان (ovary) :

”تخمدانها“ دو غده به اندازه دو بادام بزرگند كه حدود چهار سانتيمتر بلندي و دو و نيم سانتيمتر پهنا دارند. اين غدد از دو طرف توسط رباطي نازك به رحم متصل مي باشند. و رباطي ديگر اين غدد را به لوله هاي فالوپ متصل ميكند. يك دختر در هنگام تولد حدود 700000 تا 2000000 تخمك دارد كه بيشتر انها در طي بچگي از بين مي روند و به 300000 تا 400000 تا كاهش مي يابد كه بالاخره فقط حدود 300 تا 400 تخم به دورهء بلوغ ميرسند. اين امر نزديك به سي سال (دوره باروري يك زن به طور متوسط) و حدودا سيزده بار در سال يعني با فاصله هاي 28 روزه ادامه دارد تا اينكه تمام تخمكها به اتمام مي رسند و زن وارد دوره يائسگي مي گردد. در نتيجه فعاليت تخمدانها نامحدود نيست همانطور كه مي بينيد شروع اين فعاليت بلوغ و پايان ان يائسگي است. تخمكها در يك نوع مجتمع سلولي محصور هستند كه پس از طي يك دوره اي در اثر هورمونهايي كه از غده هيپوفيز ترشح ميشوند به رشد خود مي رسند. نام اين مجتمع ها ”فوليكول“ است كه يك بار در هر 28 روز بالغ و باز شده يك تخمك رها ميكند.

 نقطه جی G – SPOT (Grafenberg stimulation) :

نقطه جی داخل مهبل،تقریبا دو سوم راه واقع شده است . برای یک زن یا دختر کمی مشکل است که با انگشت خودش به این مرکز برسد و بهترین کار این است که شریک جنسی با انگشت یا آلت تناسلی خود تحریک نقطه جی را انجام دهد. تحریک این مرکز به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) در اکثر زنان منجر می شود. به طوری که در بعضی زنان مایعی ترشح می شود.  Grafenberg نام دکتر Ernst Gräfenberg (1881-1957) می باشد که این نقطه را کشف کرد.

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۰۷ساعت 11:45  توسط دارابکلایی | 
 
درباره وبلاگ
دارابکلا - ساری
روی ارشیو مطالب کلیک کنید

وبلاگ هاي دارابکلا
1 - شهدای دارابکلا اوسا مرسم
2 - پیامبران الهی
3 - مرقد مطهّر
4 - عکس های زیبای دارابکلا
5 - خاطرات دارابکلا "عکس"
6 - آبشار و چشمه های دارابکلا
7 - فیلم دارابکلا
8 - سپیده داراب کلا
9 - دارابکلا20
10 - اوج هستی داراب
11 - darabboy
12 - darabbax
13 - دامنه دارابکلا
14 - 7 مقدس
15 - لحظه های ماندگار
16 - مهدی زهرا
17 - آزادی دارابکلا
18 - داراب اسپورت
19 - دارابکلا
20 - تکواندو دارابکلا
21 - لاله داراب حمزه
22 - دات نت
23 - طبیعت زندگی
24 - پسر ایرانی
25 - بد بوی
26 - موفقّیت
27 - هیئت حضرت ابوالفضل ع
28 - موسسه زبان داراب
29 - داراب حدیث
30 - آبی دل
31 - عکاسی داراب
32 - آپارات ویدئو دارابکلا
33 - باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد
34 - تکواندو - دوّم
35 - بدوبیا
36 - گردشگری دارابکلا
37 - هوایی
38 - روزنه
39 - عاشورائیان داراب
40 - ای در دلم نشسته
41 - فانوس دارابکلا
42 - سکوت شب
43 - روستای سنه کوه
44 - هلی تختی سنه کوه
45 - دختردوست داشتنی
46 - فرزندان زمین پاک
47 - پسران داراب
48 - راه روشن
49 - محیط زیست و طبیعت دارابکلا
50 - مهدی کوثری
51 - موعظه
52 - هیت دوستدار امام حسین ع
53 - احساس شیرین
54 - دارابکلای ایران
56 - پنجره جوهری
57 - عسلی
58 - محمّدباقر قلی زاده
59 - mk22
60 - در امتداد شب...
61 - رهروان ولایت
62 - نماکاری
63 - یادمان دارابکلا
64 - ♥دخـ ـ ـ ـتری از جنس شیشه ♥
65 - هیئت قمربنی هاشم ع
66 - دارابکلا2020
67 - فرهنگیان دارابکلا
68 - بوی خوش بهار نارنج
69 - دوبانوی بی نشان
70 - قلّه بصیرت
71 - پسرای میاندو4
72 - افیون
73 - darabshah
74 - اینجا همه شادن
75 - مهر و محبّت
76 - کلبه آرامش
77 - دارابکلابهشت ساری
78 - نسل جدید
79 - ناشناس
80 - عاشقانه های M7
** وبلاگ های غیر فعال **
آرشيو موضوعي
1 - قبولی 1387 دانشگاه
2 - قبولی 1388 دانشگاه
3 - قبولی1389دانشگاه
4 - قبولی 1390 دانشگاه
5 - قبولی 1391 دانشگاه
6 - قبولی 1392 دانشگاه
7 - قبولی 1393 دانشگاه
8 - وبلاگ های دارابکلا
9 - فیلم دارابکلا
10 - کاندیداهای شورا 92
11 - شورا و دهیار دارابکلا بخوانند
12 - مونوگرافی دارابکلا - جعفر
13 - مشخصات شهدا یکجا
14 - عملکرد دهیاری گذشته
15 - ماکتابخانه نداریم
16 - مقاله ابراهیم
17 - سینا
18 - مهمانان شلیل
19 - استخرپشت زادگاه پدری
20 - 4راه آزادگان
22 - دشت ناز ساری کجاست؟
23 - با هم بررسی کنیم
24 - آراءشورا92
25 - شیعه کیست؟
26 - قبور ائمه بقیع قبل از تخریب
27 - انتقال شارژ
28 - اوقات شرعی ساری
29 - اوقات شرعی مازندران
30 - مرکز تقویم
31 - قرآن
32 - قرائت قرآن
33 - احادیث مختلف
34 - فضائل شیعه
35 - نامه‌های حضرت محمد(ص)
36 - حس خدا
37 - اصحاب کهف
38 - حرص و آز
39 - راز شش گوشه
40 - پیامبران مدفون در ایران
41 - شاعراهل بیت
42 - ارزش انسان
43 - اولویت قرعه کشی حج عمره
44 - دهه فجر
45 - انسان های بزرگ
46 - مقاله
47 - شاخص موفقیت
48 - اشعار
49 - معرفی کتاب
50 - آموزش رایانه
51 - آموزش فتو شاپ
52 - ماه های میلادی
53 - ماه های مختلف
54 - دعای روزهای ماه رمضان
55 - دعاهای ماه رمضان
56 - دانستنیهای زندگی
57 - قاسم و مهدی
58 - عیدفطر
59 - شجره نامه امام زاده جعفر
60 - نقاشی
61 - تخریب جنگل
62 - هواشناسی ساری
63 - سطل زباله
64 - شورای فعلی بخواند
65 - تشکر
66 - دلسوخته
67 - کبوتر عمران
68 - علی کوثری
69 - 27 ماه رمضان 92
70 - مار قهوه ای
71 - سیل 1392
72 - مقاله های مدیریت
73 - سگ و توله سگ
74 - محیط زیست
75 - بالاتکیه
76 - محرّم 1392
77 - نماهنگ "محمّدباقر"
78 - تاسوعا 92 اوسا
79 - عباس مهاجر
80 - سیدباقر عمادی
81 - فتح اِنار قلّت
82 - عارف آهنگر
83 - عکس قدیمی
84 - ابراهیم طالبی
85 - دوّمین فراخوان محیط زیست
86 - دوربین دوّم
87 - بوی گل نرگس
88 - محمدابراهیم مهاجر
89 - سیدایمان هاشمی
90 - حلقه ی تکیه ی دارابکلا
91 - مهدی بابویه
92 - وبلاگ های دارابکلا
93 - آدرس دهی
94 - هم خوانی با استاد سراج
95 - لیونل
96 - نمایشنامه خانم میرزایی
97 - تعداد انبیاء الهی
98 - دانلود
100 - اسامی شهدای کربلا
101- انجمن محیط زیست
102 - باشگاه پرسپولیس
103 - خاطره
104 - اَلِکسا
105 - تبديل تقويم‌ها
106 - آخرین ساعات عمر پیامبرص
107- نقشه جنگل دارابکلا
108 - متن تحقیقاتی خانم دارابی
109 - قوها
110 - امام علی ع
111 - محمددباغیان دهیار
112 - انسان عقلانی
113 - مکاتبه ی کامنتی
114 - باغ مرکبات
115 - خانم
116 - افتخارآفرینان دارابکلا
117 - زیارت جامعه کبیره
118 - عبدالهادی دباغیان
119 - وبلاگهای روستای اوسا
120 - اطلاعیه
121 - جاده دارابکلا
122 - تلفن های ضروری دارابکلا
123 - تعداد بازدید
124 - آخر سال 92
125 - سال 1393
126 - طرح نو
127 - جامخانه
128 - حضرت دانیال نبی
129 - کشتی دارابکلا
130 - همایش زمین پاک
131 - روز معلّم
132 - اعتکاف
133 - استاد عیسی رمضانی
134 - 40 حدیث امیرالمومنین
135 - حضرت زینب کبری
136 - 40حدیث امام موسی کاظم
137 - 40حدیث پیامبر
138 - سوره جمعه
139 - صلوات شعبانیه
140 - وبلاگ غیر فعال
141 - کانون فرهنگی هنری
142 - آقای پاشایی
143 - مقاله دارابکلا20
144 - ویژگیهای انسان شایسته
145 - NGO
146 - شکارچیان
147 - پایگاه مقاومت حضرت سکینه
148 - ماهواره
149 - ورزش
150 - سوره قدرو فضیلتش
151 - مسجدالاقصی
152 - عیدفطر
153 - پرندگان دارابکلا
154 - یاران امام زمان
155 - نقشه راهها
156 - امام جعفر صادق ع
157 - خدمات پنهان
158 - تگواندو
159 - گردو
160 - ژیمناستیک
161 - طبیعت دارابکلا
162 - دارابکلا کجاست؟
163 - تست سرعت
164 - دارابکلا در محاصره
165 - نمونه دولتی
166 - امام جواد ع
167 - زیارت امین الله
168 - امام باقر ع
169 - مسلم ابن عقیل
170 - سهم مازندران
171 - روزجهانی روستا
172 - امام هادی ع
173 - موسی عمو
174 - عیدغدیر1393
175 - پست آنلاین
176 - محرّم1393
177 - قرآن آنلاین
178 - امام سجاد ع
179 - فراگیری قرآن
180 - عاشورا 85
181 - وقف پرنده ها
182 - روانشناسی
183 - ملا باسم
184 - سیدمحمدموسوی
185 - یلدا
186 - توزیع نهال
187 - محسن آهنگر
188 - کشاورزی
189 - هفته وحدت
190 - زمستان 1393
191 - استاد شعبانی
192 - نماز جماعت
193 - مسجدجامع ساری
194 - تیم ملی
195 - طاووس
196 - شیخ باقر طالبی
197 - خانه عالم
198 - افتتاح دبیرستان
199 - افتتاح ساختمان دهیاری
200 - خاطرات من
201 - حاج سیّدتقی شفیعی
202 - آرم
203 - احکام شرعی
204 - ورزش بانوان
205 - بهار 1394
206 - نامه مالک اشتر
207 - اردوی دانش آموزی
208 - اتحاد دارابکلا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COMکد هدایت به بالا